HUNGARY

Cat # Condition Description Cdn $$ Price 462-5 F-VF U Madonna,Patroness of Hungary '32 $22.00 906-10 VF NH Peonies '50 $5.50 1176//C175 F-VF NH Pigeons '57-8 $1.90 1203-9 F-VF NH Sports '58 $2.00 1212-18 F-VF NH Geophysical year '59 $3.25 1224//C201 F-VF NH Transport museum '59 $3.25 1233-40 F-VF NH Birds '59 $3.05 1241-8 F-VF NH Fencing '59 $2.50 1262 F-VF NH Lunik 2 on moon-ovpt. '59 $0.40 1268//C208 F-VF NH Butterflies '59 $4.25 1301//B217 F-VF NH Olympics '60 $2.35 1326//B218 F-VF NH Olympics '60 $3.45 1336 F-VF NH Olympics '60-sheet $9.00 1346-55 F-VF NH Animals '61 $2.65 1385-8 F-VF NH Venus space probe '61 $4.25 1389-91 F-VF NH Postal Ministers conf. '61 $0.65 1392-5 F-VF NH Stamp exhib. '61 $2.25 1403//B219 F-VF NH Sport club ann. '61 $1.15 1406-12 F-VF NH Race Horses '61 $3.25 1416 VF NH Sheet-Franz liszt '61 $5.00 1418-25 VF NH Flowers '61 $3.00 1426-33 F-VF NH Birds '61 $2.50 1437-46 F-VF NH Tropical fish '62 $2.45 1475-83 F-VF NH Motorcycles '62 $2.50 1484-90 F-VF NH Figure skating '63 $2.05 1562-9 F-VF NH Space acheivements '64 $2.60 1598//B237 F-VF NH Olympics '64 $2.40 1618 F-VF NH Voskhad 1-'64-sheet $3.20 1648-57 F-VF NH Olympics '64-medals $2.40 1659-67 F-VF NH Sun Year '64-5 $1.85 1668 F-VF NH Sun Year-'64-65-sheet $2.40 1684-93 F-VF NH Circus acts '65 $2.30 1695-1703 F-VF NH College sports '65 $2.45 1704 F-VF NH College sports '65-sheet $2.60 1738-9 F-VF H Luna 9 '66 $1.00 1746-51 F-VF NH Birds '76 $2.35 1772//B258 F-VF NH World cup '66 $2.15 1780-6 F-VF NH Trphies-set +2 with label $2.50 1787-94 F-VF NH European sports '66 $2.30 1803-10 F-VF NH Sapce craft '66 $2.30 1861 F-VF NH Venus 4 '67 $1.00 1872//B264 F-VF NH Olympics '68 $2.15 1889-96 F-VF NH Birds '68 $2.70 1924 F-VF NH Olympics '68-sheet $2.40 1926-33 F-VF NH Flowers - 1968 $2.10 1940-6 F-VF NH Paintings '68 $2.00 1958 F-VF NH Olympic medals '69-sheet $3.00 1982 VF NH Sheet-Rrench paintings-'69 $2.75 1998-2003 F-VF NH Pentathlon '69 $2.10 2036-43 F-VF NH Oly. comm. ann. '70 $2.50 2089-96 F-VF NH Flowers - 1971 $2.50 2097-2104 F-VF NH Equestrian sports '71 $2.30 2133a VF NH Sheet of 4 strips-Mariner 9 $4.25 2149//B299 F-VF NH Olympics '72 $2.30 2220 F-VF NH Military stamp collectors '73 $0.35 2239a VF NH Sheet-European security $8.00 2261-7 F-VF NH Water sport victories '73 $2.40 2268 VF NH Sheet-Peace conf.- 1974 $8.00 2273//C347 F-VF NH Mars exploration '74 $2.40 2289-95 F-VF NH Chess '74 $2.55 2307-8 F-VF NH Tech. assistance '74 $0.65 2311//C352 F-VF NH Army day '74 $0.80 2312 F-VF NH Segner '74 $0.50 2366 F-VF NH Socfilex-sheet of 3 $3.60 2369 F-VF NH Fencing champ. '75 $0.20 2370 VF NH Oceanexpo 75 $2.75 2371 VF NH Dr. Zimmermann $0.15 2372 VF NH Languages $0.15 2373-4 VF NH Voters $0.20 2394-2400 F-VF NH Olympics '76 $2.55 2401 F-VF NH Olympics '76-sheet $2.80 2411-17 VF NH Kuruc-Labantz $4.25 2418-20 VF NH Metric system $0.65 2422 VF NH Hungarian pioneers $0.20 2423 VF NH Labour safety $0.15 2431 VF NH Hafnia '76 sheet of 3 $2.75 2432 VF NH Battle of Mohacs $2.75 2433 VF NH "Flora" $0.60 2434 VF NH Hussar $0.60 2435 VF NH D. Berzsenyi $0.20 2436 VF NH P. Gyulai $0.20 2437 VF NH Italia'76/sheet of 3 $5.50 2438-40 VF NH Labour leaders $0.35 2441 VF NH Georgian dancer $0.30 2442 VF NH TB Sanitarium $0.25 2443-9 F-VF NH Trains '76 $2.45 2457-63 VF NH Birds - 1977,Jan. 3 $3.00 2464-70 VF NH Four-in-hand driving $0.00 2471-6 VF NH Birds - 1977,Feb.22 $2.00 2477 VF NH Newspaper $0.15 2478-84 VF NH Flowers - 1977,Mar.18 $2.25 2485 VF NH Newton '77 $0.80 2486 VF NH J. Vajda $0.15 2487 VF NH Amphilex '77-sheet of 3 $2.95 2489 VF NH Sheet-Bath of Bathsheba $3.00 2490 VF NH View of Sopron $1.20 2491 VF NH Race horse $0.80 2496a VF NH strip of 4 $2.25 2497 VF NH 50th stamp day $2.75 2498-03 VF NH Spacecraft $2.40 2504-5 VF NH Szanto/Szabo $0.20 2506 VF NH Oct. rev. anniv. $0.15 2507 VF NH Thermal spring $0.20 2508 VF NH E. Ady $0.25 2508 VF NH E. Ady sheet of 4 $1.00 2509-13 VF NH Animals - 1977 $2.40 2514 VF NH Sheet-Flags & Ships $11.00 2515-20 VF NH Hussars - 1978 $2.40 2521 VF NH Arts & crafts $0.15 2531 VF NH Glass works $0.15 2532 F-VF NH Capex '78-sheet of 3 $2.75 2533-4 F-VF NH Explorers ships-8 singles $6.40 2534 VF NH Sheet of 4-Explorers/ships $3.20 2537a VF NH Youth festival $0.40 2538 VF NH Hypertension $0.15 2539 VF NH Peace & Socialism $0.15 2541 VF NH Letter sorting $0.20 2542-6 VF NH Roman mosaics $15.75 2547 VF NH Count Thokoly $0.20 2548 VF NH Crown jewels $4.75 2549 VF NH "Red Coach" $0.40 2550 VF NH St. Ladislas I $0.15 2551 VF NH Koszeg founding $0.15 2552 VF NH Teachers $0.15 2553 VF NH Party emblem $0.15 2554-6 VF NH Ceramics $1.00 2564 VF NH Sheet-dancing peasants $3.00 2566-8 VF NH Child at play $7.95 2569 VF NH Hungarian republic $0.15 2570 VF NH Calvinist church $0.15 2572 VF NH Philaserdica /sheet of 3 $1.75 2581-3 VF NH Mutual Economic $0.65 2584 VF NH Z. Moricz $0.15 2585-91 VF NH Pre-Olympic year $2.00 2592-8 VF NH Horse paintings $2.40 2599 VF NH Sturgeons $0.40 2600 VF NH Pentathalon $0.40 2601 VF NH Health centre $0.15 2602-6 VF NH Coins $1.85 2609 VF NH Vega-Chess $0.15 2610 VF NH Intl. Savings day $0.15 2611-16 VF NH Wildlife protection $2.00 2624 VF NH Sheet-The Fairy Ilona $3.60 2625-30 VF NH Pollinating flowers $1.95 2631-7 VF NH 7 wonders of world $2.00 2638 VF NH Benedictine abbey $0.15 2639 VF NH Copperplate print $0.15 2640-4 VF NH Easter casket $1.85 2646 VF NH J. Attila $0.15 2647 VF NH Postal museum $1.80 2648 VF NH London '80 Sheet $2.40 2649 VF NH Sheet of 3-Norwex '80 $2.40 2650 VF NH M.Kaffka $0.20 2652 VF NH Z. Schonherz $0.15 2653 VF NH Dr. Hogyes $0.15 2654-6 VF NH 53rd stamp day $1.00 2657 VF NH Sheet-10fo Pecs glass $1.95 2658 VF NH B. Por $0.25 2659-64 VF NH Nature protection $2.25 2665 VF NH Sheet-Great White Heron $3.50 2666 VF NH Sheet-European Security $3.50 2668 VF NH K. Kisfaludy $0.15 2669-74 VF NH UN headquarters $1.80 2675 VF NH F. Erdei $0.15 2676 VF NH B.Szanto $0.15 2677 VF NH Count Batthyany $0.15 2685 VF NH B. Bartok $2.10 2686 VF NH Phine exchange $0.20 2687 VF NH Belling stag $0.20 2694 VF NH Red Cross $0.20 2695 VF NH Sheet-J. Henry Dunant $2.00 2698 VF NH B. Vago $0.20 2703 VF NH Calvinist college $0.20 2704 VF NH World Food day $0.20 2712 VF NH Sheet-Hydrofoil Solyom $2.75 2716-C37 VF NH Illustrations +airmails $2.75 2721-2 VF NH Worker's militia $0.55 2723 VF NH Trade Union $0.20 2724 VF NH G. Alpri $0.20 2725 VF NH TB Bacillus $0.20 2726-32 VF NH World Cup 1982 $2.50 2733 VF NH Sheet-World Cup $2.40 2734 VF NH Table Tennis $0.20 2743-9 VF NH Space travel $2.20 2750 VF NH G. Dimitrov $0.20 2751 VF NH Paper mill $0.20 2753 VF NH Sheet-George Washington $2.00 2754 VF NH Hematology $0.20 2755 VF NH Zirc abbey $0.20 2756 VF NH Printing office $0.20 2759-65 VF NH Cartoons $2.65 2766 VF NH Engineering $0.20 2767 VF NH G. Boloni $0.20 2774a VF NH Sheet of 5 blocks of 6 $9.95 2775 VF NH Sheet-Zoltan Kodaly $2.00 2776 VF NH New Year 1982 $0.20 2777 VF NH J. Goethe $2.25 2778 VF NH Postal code anniv. $0.20 2779 VF NH Spring festival $0.20 2780 VF NH G. Juhasz $0.20 2781 VF NH Szentgotthard $0.20 2782 VF NH Malomto lake/sheet of 3 $1.75 2784 VF NH J. Hamburger $0.20 2785-91 VF NH Paintings - 1983 $2.55 2793 VF NH S. Bolivar $0.20 2794 VF NH I. Vagi $0.20 2795 VF NH Esperanto congress $0.20 2797-03 VF NH Birds of Prey $6.00 2806-11 VF NH World communications $2.25 2812 VF NH Sheet-World comm. $2.25 2814 VF NH Sozphilex/sheet of 3 $1.20 2815 VF NH M. Babits $0.20 2823a VF NH Strip of 7-Winter Olympics $2.25 2824 VF NH Sheet-Ice Dancers $2.25 2827-9 VF NH Resorts & spas $1.00 2839 VF NH Sheet of 7-Paintings 1984 $3.00 2841 VF NH Tibetan Philology $0.20 2842 VF NH Espana'84/sheet of 3 $2.10 2843-9 VF NH Archaeological $2.65 2850 VF NH View of Cracow $0.20 2858 VF NH Archer $0.20 2859 VF NH A. Hevesi $0.20 2860 VF NH Peace festival $0.20 2861 VF NH Aerobatics $0.20 2862 VF NH Horse team $0.00 2863-8 VF NH Riverside hotels $2.50 2869 VF NH Hilton hotel $2.40 2870 VF NH Postal Ministers $0.20 2871-2 VF NH 57th stamp day $0.30 2873-9 VF NH Mushrooms $2.00 2880-2 VF NH Opera house $0.85 2884-5 VF NH Balazs/Haman $0.40 2887-93 VF NH Owls $2.40 2894-00 VF NH Art /Jewish museum $2.95 2901 VF NH Sheet-Long jump $2.40 2902-8 VF NH Bridges $2.45 2909 VF NH Sheet-Danube bridges $2.25 2910 VF NH L. Rudas $0.20 2911 VF NH Intl. Women's day $0.20 2912-3 VF NH Olymphilex '85 $0.90 2914 VF NH Liberation - sheet $2.50 2915 VF NH G. Lukacs $0.20 2917 VF NH Lorand Eotvos U. $0.20 2918 VF NH Boxing $0.20 2919-25 VF NH Intl. Youth $2.50 2928//C447 VF NH Birds - 1985 $2.25 2932-6 VF NH Stud farm $1.90 2937 VF NH Nuclear war $0.20 2938-43 VF NH Composers $2.45 2944 VF NH Youth festival $2.10 2946 VF NH Tourism day $0.20 2947 VF NH Comnet '85 $0.45 2948 VF NH Sheet-Danube river $2.75 2952 VF NH Italia'85/sheet of 3 $2.10 2953 VF NH UN 40th anniv. $0.40 2954-60 VF NH Lilies $2.70 2961 VF NH Christmas 1985 $0.20 2962 VF NH I.Ries $0.20 2963-9 VF NH Motorcycles $2.40 2970 VF NH B. Kun $0.40 2971 VF NH Sheet-Challenger memorial $2.75 2972-7 VF NH Halley's comet $2.40 2978 VF NH Seeing-eye dog $0.45 2979-85 VF NH World Cup - 1986 $6.35 2987 VF NH Ameripex '86 $3.10 2988 VF NH Days in Tokyo $0.40 2989 VF NH A. Fay $0.40 2990-5 VF NH Automobile cent. $2.40 2997 VF NH Cancer congress $0.40 2998 VF NH Buda Castle $0.40 2999-00 VF NH paintings $0.45 3002 VF NH oriental carpets $0.45 3004 VF NH Intl. Peace $0.40 3006-11 VF NH Fruits - 1986 $2.45 3012-3 VF NH Natl. heroes $1.00 3014 VF NH Youth Fed. $0.40 3015-27 VF NH set 1986-91 castles $27.50 3028-9 VF NH Fostetics castle $2.25 3035-40 VF NH Wildlife conservation $2.40 3041-5 VF NH Hungarian kings '86 $2.15 3046-51 VF NH Mushrooms $2.40 3052-7 VF NH Saltwater fish $2.40 3058 VF NH Seated woman $0.40 3059 VF NH Abstract 1960 $0.40 3065-8 VF NH Artifacts $1.90 3069 VF NH Cathedral treasury $3.00 3070 VF NH First Aid assoc. $0.40 3072 VF NH J. Marek $0.40 3073 VF NH African expedition $0.40 3074 VF NH Hungarian printing $0.40 3075-80 VF NH Map/Explorers $2.40 3081 VF NH Sheet-Mirnij research $2.25 3082 VF NH Railways officers $0.60 3083-4 VF NH Masonry of Castle $0.95 3085 VF NH Masonry - sheet $1.50 3086a VF NH Church at Gyongyosata $0.60 3087-92 VF NH Flowers 1987 $3.25 3093 VF NH Flowers 1987-sheet $3.25 3094-00 VF NH Winter Olympics - 1988 $6.50 3094-9 VF NH Olympics '88 $3.10 3101 VF NH Sheet-US Russia Summit $2.95 3102-6 VF NH Fairy Tales $3.00 3107-10 VF NH Zeppelin $3.00 3111-16 VF NH Figure skating - 1988 $3.10 3117 VF NH Sheet-Figure Skating '88 $3.00 3118 VF NH I. Monus $0.60 3119 VF NH Stamp exhib. - 1988 $0.95 3120-2 VF NH King type - 1988 $1.50 3123-6 VF NH Summer Olympics '88 $2.20 3128 VF NH Computer animation $0.60 3129 VF NH Eurocheck $0.60 3130-4 VF NH Ships - 1988 $2.40 3135 VF NH Drug Abuse $0.60 3136-40 VF NH Ducks $2.75 3138a VF NH Booklet-2 panes-English $11.00 3138a VF NH Booklet-2 panes-German $11.00 3146 VF NH Calvinist college $0.60 3147 VF NH Travel agents $0.60 3148 VF NH P.O. Officials $0.60 3149-50 VF NH G. Baross $0.75 3151 VF NH G. Baross - sheet $1.50 3152 VF NH G. Lengyel $0.60 3153 VF NH Christmas 1988 $0.30 3160 VF NH A. Szakasits $0.60 3161 VF NH Sheet-Medals won '88 $3.00 3162-5 VF NH Silver & Cast Iron $1.95 3166 VF NH Postal savings bank $0.80 3167 VF NH K. Wallisch $0.45 3168 VF NH Indoor sports $0.45 3169 VF NH Interparl. Union $3.00 3170 VF NH J. Gyetvai $0.45 3171 VF NH Strip of 3-Horses 1989 $1.50 3172 VF NH Art '89 $0.80 3173-7 VF NH Flowers 1989 $3.50 3178 VF NH French Revolution $0.80 3179 VF NH French Bi-cent. $3.00 3180 VF NH Medieval church $0.40 3181 VF NH Photography $0.60 3182-5 VF NH Old mills $2.40 3187-8 VF NH Gliders $0.95 3189-93 VF NH Reptiles $3.25 3194 VF NH Pentathlon $0.60 3195-8 VF NH Speleology $2.75 3199-00 VF NH Booklet-2 panes-English $9.00 3199-00 VF NH Booklet-2 panes-German $9.00 3201 VF NH Carriage-driving $0.00 3205 VF NH Iron Curtain $0.60 3206 VF NH Conquest of Hungary $0.60 3207 VF NH Christmas 1989 $0.35 3208 VF NH Nehru $0.35 3209-12 VF NH Modern Art $3.50 3218 VF NH Savings bank $0.60 3220-1 VF NH Telephone/mailbox $0.80 3222-3 VF NH Coil stamps $0.80 3222-3 VF NH Coil strips of 5 with #'s $5.00 3230-5 VF NH Flowers - 1990 $4.00 3236 VF NH Flowers of Africa $2.95 3238a VF NH Hungarian kings $1.10 3240 VF NH Karoli bible $0.80 3241-6 VF NH World Cup - 1990 $4.75 3247 VF NH World Cup - 1990 $2.75 3248 VF NH K. Mikes $0.95 3249-50 VF NH Paintings - 1990 $0.70 3251 VF NH F. Kazinczy $0.60 3252 VF NH F. Kolcsey $0.60 3253 VF NH Coat of Arms $0.60 3255-60 VF NH Wine production $3.10 3261-2 VF NH Paintings - 1990 $1.65 3263-8 VF NH Prehistoric animals $3.15 3269 VF NH Intl. Literacy $0.80 3270 VF NH Stamp museum $0.40 3271 VF NH Thurn & Taxis post $5.50 3276 VF NH Christmas 1990 $0.40 3278-82 VF NH Flowers - 1991 $3.60 3285a VF NH Sheet of 8 pairs-CEPT $9.50 3288-92 VF NH Animals - 1991 $4.75 3293 VF NH Count Teleki $0.95 3294 VF NH Fencing $0.95 3295-99 VF NH Hungarian shrines $4.75 3301 VF NH K. Marko $0.95 3302 VF NH Basketball cent. $0.80 3303-6 VF NH Aviation pioneers $5.25 3307 VF NH Philological Congress $0.95 3308 VF NH Count Szechenyi $0.60 3313 VF NH Knights of Malta $0.70 3314-8 VF NH Early Explorers $3.95 3319 VF NH Columbus $1.95 3320 VF NH Revolution anniv. $0.80 3325-30 VF NH Winter Olympics - 1992 $7.50 3332 VF NH Piarist order $0.65 3333 VF NH World Heritage $0.95 3334-7 VF NH Summer Olympics '92 $2.75 3338-41 VF NH Expo '92 $3.40 3342 VF NH Cardinal Mindszenty $0.95 3346 VF NH Gymnastics $0.95 3347 VF NH St. Margaret $0.80 3348-51 VF NH Protected birds '92 $3.25 3352 VF NH R. Wallenberg $0.80 3355 VF NH Congress / Hungarians $0.80 3364 VF NH Sheet-Eurofilex '92 $2.40 3365-7 VF NH Famous men $3.50 3371-4 VF NH Flowers - 1992 $3.40 3375 VF NH Sheet-Flowers 1992 $1.80 3376 VF NH Chess $0.80 3377-80 VF NH Flowers - 1993 $2.40 3381 VF NH Sheet-Flowers 1993 $1.30 3382-3 VF NH Archaeological artifacts $1.20 3384 VF NH Rowing assoc. $0.75 3385 VF NH Missale Romanum $0.60 3387 VF NH Motocross $0.75 3390 VF NH Sheet-Polska 1993 $4.00 3395 VF NH City of Mohacs $0.70 3399-01 VF NH Butterflies '93 $2.00 3402 VF NH European security $1.60 3403 VF NH Solar energy $0.25 3404-6 VF NH Writers $0.80 3407 VF NH School of Agronomy $0.45 3409a VF NH Ships - 1993 $1.10 3410-11 VF NH Prehistoric man $1.25 3414-6 VF NH Sights of Budapest $2.45 3417-17a VF NH J. Antall $1.00 3418 VF NH ICAO 50th anniv. $1.50 3424 VF NH Lajos Kossuth $0.50 3425 VF NH Gen. J Bern $0.50 3432-3 VF NH Josika & Balassi $1.00 3443-6 VF NH Olympic committee $2.35 3450 VF NH Intl. year of family $0.50 3451-4 VF NH Flowers of Europe 1994 $3.00 3455 VF NH Sheet-Flowers of Europe $2.50 3456-7 VF NH UPU 120th anniv. $1.25 3458 VF NH Sheet-UPU 120th anniv. $3.50 3459-75 VF NH Folk desins set 1994-5 $5.75 3479 VF NH Sheet-Con. Europ. Security $2.40 3480 VF NH Holocaust anniv. $0.40 3481-3 VF NH Buildings in Budapest $1.25 3486 VF NH Hungarian shipping co. $0.50 3487 VF NH Easter 1995 $0.35 3491 VF NH FAO 50th anniv. $0.50 3497-9 VF NH Olympic committee cent. $3.95 3501 VF NH L. Almasy $0.45 3502 VF NH O. Lechner $0.45 3503-4 VF NH Contemporary paintings '95 $0.90 3505 VF NH Eotvos college $1.25 3506-7 VF NH Stamp day - 1995 $1.35 3509-10 VF NH Bulildings of Budapest '95 $0.95 3511 VF NH UN 50 th anniv. $1.25 3523 VF NH Subway '96 $0.50 3532-4 VF NH Trains '96 $1.35 3538-41 VF NH Nature Expo '96 - sheet of 16 $3.25 B228b F-VF NH Stamp day '62-sheet $5.00 B233a F-VF NH Stamp day '63 $2.40 B233b F-VF NH Stamp day '63-sheet $3.00 B243-51 F-VF NH History of tennis '65 $2.30 B257a F-VF NH Stamp day '65-strip of 4 $2.40 B257b F-VF NH Stamp day '65-sheet $3.00 B262b F-VF NH Stamp day '66-sheet $2.60 B275 VF NH Folk art - 1969 $2.50 B288 VF NH Buda view $2.25 B293 VF NH Budapest '71 $2.40 B298 VF NH Postmarks $2.25 B300-1 VF NH Post museum '72 $1.45 B310a VF NH Strip of 4-Arch. heritage '75 $6.95 B311 VF NH Sheet of 4-Arch. heritage $9.50 B315a VF NH Sculptures-strip of 5 $2.20 B316 VF NH Sculptures $2.25 B317 VF NH Young runners $0.60 B318 VF NH Young man and woman $0.80 B319 VF NH Szocfilex'78/sheet(3) $2.25 B320 VF NH Girl reading book $0.40 B322 VF NH Year of Disabled $0.40 B323 VF NH Young Communists $0.60 B324 VF NH Junior tennis $0.60 B326-7 VF NH 55th stamp day $1.45 B328 VF NH Chain bridge $2.95 B329 VF NH Stamp Exhibition $0.70 B330-2 VF NH 56th stamp day $4.75 B333 VF NH Mother & child $0.60 B335 VF NH Children's village $0.60 B336 VF NH Young Pioneer's Org. $0.60 B337 VF NH Natl. Theatre $3.00 B338 VF NH Youth league $0.45 B339 VF NH Scofilex '88 $3.20 B339 VF NH Socfilex '88 sheet $3.20 B340 VF NH Tapestry $1.20 B342 VF NH Martyrs of Arad $4.00 B343 VF NH Training school $1.60 B346-8 VF NH Children's drawings $4.65 B355 VF NH The Little Prince $0.60 B356 VF NH "John the Hero" $0.70 B358a VF NH Olympiafila '95 $1.50 C24-25 F-VF U 1p orange,2p dull vio '31-overprinted $30.00 C35-42 F-VF H 1936-short set to 1p-60f has gum bend $10.00 C189-90 F-VF NH Plane over Budapest '58 $2.20 C210-18 F-VF NH Flight developments '62 $2.40 C219-20 F-VF NH Vostoks 3 & 4 '62 $1.05 C221-7 F-VF NH First 2 astronauts '62 $2.40 C228-35 VF NH Birds '62 $2.75 C236-47 F-VF NH Postal Ministers conf. '63 $2.65 C249 VF NH Sheet-Olympics '64 $3.60 C260 F-VF NH Space research '65-sheet $3.20 C275 F-VF NH Icarus falling '68 $2.80 C277//CB31 F-VF NH Olympics '68 $2.50 C284 VF H Sheet-Apollo 8 $3.00 C287-94 F-VF NH Journey to moon-Verne '69 $2.40 C295 VF NH Sheet-Moon landing $5.50 C296-303 F-VF U Cars '70 $1.60 C304 VF NH Sheet of 4-Apollo 12 $2.40 C305 VF NH Sheet of 4-Apollo 12 $2.40 C308 VF NH Sheetof 4-Apollo 13 $2.40 C309 VF NH Sheet-Soyuz 9 $2.40 C310 VF NH Sheet-Luna 16 $2.40 C311 VF NH Sheet-Luna 17 $2.40 C312 VF NH Sheet-Apollo 14 $3.00 C313 VF NH Sheet-1971-Hunting type $3.00 C314 VF NH Sheet-Russian astronauts $2.00 C315 VF NH Sheet-Apollo 15 $2.75 C323a VF NH Soccer - 1972 $3.00 C324 VF NH Sheet-Olympics '72 $6.50 C325 VF NH Sheet-Olympics-Equestrian $0.00 C326 VF NH Sheet-Apollo 16 $3.00 C328 VF NH Sheet- Venus 8 $2.60 C329-35 F-VF NH Olympics '72-medalists $2.30 C336 VF NH Sheet-Olympics $3.60 C337-44 VF NH Birds '73 $2.55 C345 VF NH Bavaria #1 $2.75 C346 VF NH Sheet-Skylab over earth $2.50 C348 VF NH Sheet-Mars 7 Spacecraft $2.50 C350 VF NH Sheet of 4-UPU type $2.50 C353 VF NH Carrier pigeon '75 $1.00 C361 VF NH Sheet-Skylab $2.75 C363 VF NH Sheet - 30 years of stamps $2.75 C363 VF NH Sheet-Blue Margin $5.00 C365 VF NH Sheet-Olympics '76 $3.20 C366-72 VF NH US Mars mission $2.10 C373 VF NH Sheet-US Mars Mission '76 $2.75 C374 VF NH Sheet of 3-Zeppelin $4.25 C376 VF NH Sheet-Europa Map & Dove $6.60 C377-84 VF NH TU - 154 $4.50 C385-91 VF NH History of Airships $2.30 C392 VF NH Sheet-Zepp.over Budapest $3.00 C400-6 VF NH set 1978,May 10 $2.20 C409 VF NH Sheet of 3-PRAGA '78 $1.75 C410-15 VF NH Winter games '80 $2.00 C418-24 VF NH Summer games '80 $2.00 C425 VF NH Sheet-Summer Olympics $2.65 C426 VF NH Sheet-Intercosmos prog. $2.50 C427 VF NH Sheet-Olympic champs $2.65 C427A-7G VF NH Animals $2.50 C438-44 VF NH Manned flight Bicent. $2.20 C445 VF NH Sheet-Hot Air Balloons $2.25 C448-52 VF NH Aircraft - 1988 $3.45 CB26a F-VF NH Hungarian aviation '67 $2.25 CB26b F-VF NH Hung. aviation '67-sheet $3.00 CB30b F-VF NH Aerofila '67 $3.00 CB32-35 VF NH AEROPHILA $3.20 CB36 VF NH Sheet of 4-Aerophila 1974 $2.80 J274-5 VF NH Dues - issued 1987 $2.50 J276-81 VF NH Dues - 1987 $9.75
To Order:donslau@execulink.com

Return to Europe list

Return to Subject list

Return to page 1