Austria

Cat #

Condition

Description

Cdn $$ Price

382-4

F-VF H

S.S. Maria Anna '37

$1.00

385-7

F-VF H

Trains 1937

$1.65

432-54

F-VF NH

set July 13 1945

$3.50

516-9

F-VF NH

Composers/painter '48-9

$12.50

520-56

F-VF NH

Costumes '48-52

$200.00

558

F-VF NH

Gruber/Mohr '48

$4.25

560-2

F-VF NH

Composers '49

$25.00

564

F-VF NH

St. Gebhard '49

$1.25

565-7

F-VF NH

UPU '49

$12.50

568-71

F-VF NH

Daffinger, etc. '50

$21.00

572

F-VF NH

Stamp centenary '50

$1.50

573

F-VF NH

Renner '51

$1.00

574

F-VF NH

J.Lanner '51

$3.50

575

F-VF NH

M. Schmidt '51

$5.00

576

F-VF H

Scout emblem '51

$2.75

576

F-VF NH

Scouts '51

$3.50

577-9

F-VF NH

W. Klenzl , etc. '51-2

$13.50

580

F-VF NH

Zoological gardens ann. '52

$5.00

581

F-VF NH

Youth camp '52

$5.00

582

F-VF NH

N.Lenau '52

$5.25

583

F-VF NH

School girl '52

$9.00

587

F-VF NH

Hugo Wolf '53

$5.75

588

F-VF H

Pres. Korner '53

$4.25

588

F-VF NH

Pres. Korner '53

$5.25

589

F-VF NH

State Theatre '53

$12.50

590

F-VF NH

Child/Christmas tree '53

$0.90

591

F-VF NH

von Schwind

$10.50

592

F-VF NH

von Rokitansky '54

$12.50

593

F-VF NH

Esperanto star '54

$3.50

594

F-VF NH

von Rosenbrunn '54

$9.00

595

F-VF NH

von Welsbach '54

$24.00

596

F-VF NH

Church music '54

$1.75

599-603

F-VF NH

Liberation ann. '55

$38.00

604

F-VF NH

Treaty signing '55

$2.00

606-7

F-VF NH

Opera House '55

$6.25

609

F-VF NH

Mozart '56

$5.50

644

F-VF NH

J.Haydn '59

$0.30

645

F-VF NH

Tyrol '59

$0.20

651

F-VF NH

A.Scharf '60

$0.35

657

F-VF NH

Ionic capital '60

$1.00

659

F-VF NH

Flame/Chain '61

$0.20

662-5

F-VF NH

Creative artists '61

$1.75

666

F-VF NH

Observatory '61

$0.30

667

F-VF NH

Mercury/Globe '61

$0.40

673

F-VF NH

Burgenland arms '61

$0.20

682

F-VF NH

J.Nestroy '62

$0.20

684

F-VF NH

Scouts '62

$0.35

685-7

F-VF NH

Forests '62

$1.75

704

F-VF NH

Postilion

$0.60

707

F-VF NH

Trade unions '63

$0.20

708

F-VF NH

Austria/Tyrol '63

$0.20

709

F-VF NH

Prince Eugene '63

$0.20

719-24

F-VF NH

Flowers '64

$2.00

726

F-VF NH

Parl/scientific conf. '64

$0.25

727

F-VF NH

"The Kiss ' '64

$0.40

745

F-VF NH

ITU '65

$0.40

754

F-VF NH

UN admission ann. '65

$0.40

757

F-VF NH

Post & tele. admin. '66

$0.20

758

F-VF NH

Marie von Ebner Eschenbach '66

$0.40

759

F-VF NH

Ferris Wheel '66

$0.20

760

F-VF NH

Josef Hoffmann '66

$0.40

761

F-VF NH

Wiener Neustadt arms '66

$0.20

762

F-VF NH

National Bank '66

$0.40

770

F-VF NH

Fair Building '66

$0.30

771

F-VF NH

Peter Anich '66

$0.20

772

F-VF NH

Sick worker '66

$0.40

773-6

F-VF NH

Theater collection '66

$1.10

777

F-VF NH

Save The Child '66

$0.40

778-83

F-VF NH

Strawberries '66

$1.70

784

F-VF NH

University of Linz '66

$0.40

785

F-VF NH

Skating club '67

$0.40

787

F-VF NH

Dr. Karl Schonherr '67

$0.40

789

F-VF NH

Violin & Organ '67

$0.40

790

F-VF NH

Motherhood '67

$0.20

791

F-VF NH

Gothic Mantle Madonna '67

$0.40

792

F-VF NH

Gold cross '67

$0.40

793

F-VF NH

Swan '67

$0.20

799

F-VF NH

Trade Fairs '67

$0.20

800

F-VF NH

Minerva medal '67

$0.20

801

F-VF NH

Frankfurt medal '67

$0.40

802

F-VF NH

Stone pines '67

$0.50

803

F-VF NH

Land Survey monument '67

$0.20

805

F-VF NH

Music & Dramatic Art '67

$0.40

806

F-VF NH

Christmas '67

$0.20

807

F-VF NH

Winter Games '68

$0.20

808

F-VF NH

Camillo Sitte '68

$0.20

809

F-VF NH

Mother's Day '68

$0.20

811

F-VF NH

Bride '68

$0.40

814

F-VF NH

Peter Roseger '68

$0.20

815

F-VF NH

A. Kauffmann '68

$0.25

816

F-VF NH

Bronze statue '68

$0.20

817

F-VF NH

Romanesque Bas-relief '68

$0.20

818

F-VF NH

K. Moser '68

$0.20

819

F-VF NH

Int'l Human Rights '68

$0.35

820-2

F-VF NH

Republic anniversary '68

$0.70

823

F-VF NH

Christmas '68

$0.20

836

F-VF NH

Parliament '69

$0.20

838

F-VF NH

Council of Europe '69

$0.45

839

F-VF NH

Frontier guards '69

$0.20

840a-h

F-VF NH

Opera House '69

$3.50

841

F-VF NH

Gothic armour '69

$0.20

842

F-VF NH

Seal of Vienna '69

$0.20

843

F-VF NH

Children's villages '69

$0.20

844

F-VF NH

ILO anniversary '69

$0.20

845

F-VF NH

Austrians living abroad '69

$0.40

846-53

F-VF NH

Etchings '69

$2.00

854

F-VF NH

Franz Jonas '69

$0.20

855

F-VF NH

Post Horn '69

$0.20

856

F-VF NH

Savings box '69

$0.20

857

F-VF NH

Christmas '69

$0.20

858

F-VF NH

Josef Schoffel '70

$0.20

859

F-VF NH

St. Hofbauer '70

$0.20

860-1

F-VF NH

Second Republic '70

$0.50

862

F-VF NH

Nature conservation '70

$0.50

863

F-VF NH

St. Leopold '70

$0.20

864

F-VF NH

Music Academy building '70

$0.20

865-70

F-VF NH

Old Clocks '70

$1.75

871

F-VF NH

The Beggar '70

$0.20

877

F-VF NH

Bregenz Festival '70

$0.40

878

F-VF NH

Salzburg Festival '70

$0.40

879

F-VF NH

Head of St. John '70

$0.40

880

F-VF NH

Thomas Koschat '70

$0.20

881

F-VF NH

Mountain scene '70

$0.20

882

F-VF NH

Alfred Cossmann '70

$0.20

883

F-VF NH

Arms of Carinthia '70

$0.20

884

F-VF NH

UN '70

$0.40

885

F-VF NH

Christmas '70

$0.20

886

F-VF NH

Karl Renner '70

$0.20

887

F-VF NH

Beethoven '70

$0.40

888

F-VF NH

Enrica Handel-Mazzetti '71

$0.20

889

F-VF NH

Traffic safety '71

$0.20

890-2

F-VF NH

Art treasures '71

$1.20

893

F-VF NH

Austrian Wholesalers '71

$0.40

894-6

F-VF NH

Paintings '71

$0.90

897

F-VF NH

Seal of Paulus '71

$0.40

898

F-VF NH

St. Matthew '71

$0.20

899

F-VF NH

A. Neilreich '71

$0.20

900

F-VF NH

Singer with Lyre '71

$0.40

902

F-VF NH

Stock Exchange '71

$0.40

903

F-VF NH

Int'l Fair '71

$0.25

904

F-VF NH

Trade Union '71

$0.20

905

F-VF NH

Burgenland '71

$0.20

906

F-VF NH

Marcus Car '71

$0.40

907

F-VF NH

Europa bridge '71

$0.45

908-10

F-VF NH

Styria's Iron Mountain '71

$0.90

911

F-VF NH

Train '71

$0.25

912

F-VF NH

Trout Fisherman '71

$0.20

913

F-VF NH

Botanist '71

$0.20

914

F-VF NH

Christmas '71

$0.25

915

F-VF NH

Franz grillparzer '72

$0.20

919

F-VF NH

Cardiac patient '72

$0.50

920

F-VF NH

St. Michael's gate '72

$0.50

921

F-VF NH

Gurk Diocese '72

$0.25

922

F-VF NH

City Hall '72

$0.50

923-5

F-VF NH

Power Line '72

$0.90

926

F-VF NH

Olympic Torch '72

$0.25

927

F-VF NH

St. Hermes '72

$0.25

929a-f

F-VF NH

Spanish Riding school '72

$2.40

930

F-VF NH

University of Agriculture '72

$0.25

931

F-VF NH

Old University & Church '72

$0.50

932

F-VF NH

Carl Michael Zieher '72

$0.25

933

F-VF NH

Christmas '72

$0.25

934-6

F-VF NH

State Coaches '72

$0.85

937

F-VF NH

Telephone system '72

$0.25

938

F-VF NH

Drugs are Death '73

$0.35

939

F-VF NH

Alfons Petzold '73

$0.25

940

F-VF NH

Theodor Korner '73

$0.20

941

F-VF NH

Douglas DC-9 '73

$0.25

942

F-VF NH

Nobel winner '73

$0.50

943

F-VF NH

"Support" '73

$0.25

945

F-VF NH

Dornbirn Fair emblem '73

$0.25

946

F-VF NH

Pentathlon '73

$0.50

947

F-VF NH

Leo Slezak '73

$0.50

948

F-VF NH

Statistical Institute '73

$0.25

949

F-VF NH

Franz Josef Land '73

$0.30

951

F-VF NH

Viennese Tanners '73

$0.50

952

F-VF NH

Max Reinhardt '73

$0.25

953

F-VF NH

Trotter '73

$0.25

954

F-VF NH

Ferdinand Hanusch '73

$0.25

955

F-VF NH

Interpol '73

$0.50

960

F-VF NH

1.50 S definitive '73-8

$0.30

961

F-VF NH

2.00 S definitive '73-8

$0.35

962

F-VF NH

2.50 S definitive '73-8

$0.40

963

F-VF NH

3.00 S definitive '73-8

$0.50

964

F-VF NH

4.00 S definitive '73-8

$0.50

976

F-VF NH

50.00 S definitive '73-8

$9.00

977

F-VF NH

Christmas '73

$0.25

980

F-VF NH

Hugo Hofmannsthal '74

$0.50

981

F-VF NH

Anton Bruckner '74

$0.50

982-4

F-VF NH

Vegetables '74

$1.00

985

F-VF NH

Judenburg '74

$0.25

986

F-VF NH

Karl Krasus

$0.50

987

F-VF NH

Sculpture '74

$0.30

994

F-VF NH

Fencing '74

$0.30

995

F-VF NH

Transportation symbols '74

$0.50

997

F-VF NH

Franz Jonas '74

$0.25

998

F-VF NH

Franz Stelzhamer '74

$0.25

999

F-VF NH

swimming '74

$0.50

1004-5

F-VF NH

Mailmen '74

$0.70

1007

F-VF NH

Sports pool '74

$0.25

1009

F-VF NH

Christmas '74

$0.25

1012

F-VF NH

Safety Belt '75

$0.15

1029

F-VF NH

Spiral Tree

$0.75

1032

F-VF NH

Ammonite

$0.40

1142

F-VF NH

Baden

$0.50

1143

F-VF NH

Rheumatism

$0.30

1144

F-VF NH

Exports

$0.50

1145

F-VF NH

Red Cross

$0.30

1146

F-Vf NH

R. Kirchschlager

$0.50

1147

F-VF NH

R. Hamerling

$0.30

1148

F-VF NH

Hallein

$0.50

1177

F-VF NH

Azzo

$0.30

1179

F-VF NH

Phone service

$0.40

1181

F-VF NH

Frog King

$0.30

1182

F-VF NH

Hall & Seal

$0.40

1224

F-VF NH

Systems Analysis

$0.25

1278

F-VF NH

Erosian prevention

$0.50

1281

F-VF NH

von Ehrenfels

$0.35

1283-4

F-VF NH

Nature park

$0.75

1289-90

F-VF NH

Railroad anniv.

$0.75

1292

F-VF NH

Lawyer's congress

$0.60

1294

F-VF NH

Glass window

$0.40

1295

F-VF NH

Clock 1555

$0.35

1296

F-VF NH

Press club

$0.45

1297

F-VF NH

Fanny Eissler

$0.40

1298

F-VF NH

Christmas 1984

$0.45

1346

F-VF NH

Europa 1986

$1.00

1415

F-VF NH

C.Gluck '87

$0.40

1463

F-VF NH

Richard Strauss '89

$0.55

1548-50

F-VF NH

Folk festivals

$2.10

1628

F-VF NH

Easter

$0.80

1636

F-VF NH

Winter Olympics-1994

$1.00

1637

F-VF NH

Vienna mint

$0.90

1638

F-VF NH

Lying Lady

$0.75

1639

F-VF NH

Entertainers-1994

$0.80

1640

F-VF NH

Wiener Neustadt

$0.80

1647-8

F-VF NH

Railway centennials

$1.50

1662

F-VF NH

Coin Bank

$0.85

1663

F-VF NH

Modern art

$0.80

B165

F-VF NH

Dawn of Peace '45

$0.75

B166

F-VF NH

UN anniversary '46

$1.75

B179-83

F-VF NH

Race Horses '46

$9.00

B189-98

F-VF H

St. Stephen's cathedral '46

$5.50

B189-98

F-VF NH

St. Stephen's cathedral '46

$7.75

B199-206

F-VF NH

Sample fair '47

$2.25

B224

F-VF NH

Olympic flame '48

$0.20

B260-3

F-VF NH

Child welfare surtax '49

$55.00

B264-7

F-VF NH

Prisoners of war surtax '49

$38.00

B268

F-VF NH

Stamp day '49

$2.50

B269-71

F-VF NH

Carinthia plebiscite '50

$94.00

B273-6

F-VF NH

60g has missing perf-not counted in valu

$40.00

B279

F-VF NH

Catholic conv. '52

$9.00

B280

F-VF NH

Labour unions '53

$2.25

B281-5

F-VF NH

Lutheran school surtax '53

$8.00

B286

F-VF NH

Stamp day '53

$5.00

B295

F-VF NH

Prisoners of war '55

$1.60

B296

F-VF NH

Stamp day '55

$2.40

B297

F-VF NH

Stamp day '56

$2.25

B298

F-VF NH

Arms of Austria '56

$0.20

B299-300

F-VF NH

Post office, Linz '57-8

$2.75

B305

F-VF NH

Stamp day '63

$0.65

B306-13

F-VF NH

WIPA '65

$1.30

B315-20

F-VF NH

Writing development '65

$1.60

B325

F-VF NH

Post station sign '69

$0.30

B330

F-VF NH

Mail coach '74

$0.55

 

To Order:donslau@execulink.com

Return to Europe list

Return to Subject list

Return to page 1